BAV101 ~ BAV103 MINI-MELF / LL-34

極象有限公司       PANJIT   強茂
BAV101 ~ BAV103  MINI-MELF / LL-34  
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
VOLTAGE 100 to 200 Volts POWER 300 mWatts
BAV101   BAV102   BAV103  :PDF