MMBZ5221BV ~ MMBZ5262BV SOD-523 2.4V ~ 51V / 200mW

極象有限公司      PANJIT 強茂
MMBZ5221BV ~ MMBZ5262BV    :PDF
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES   SOD-523
VOLTAGE 2.4 to 51 Volts POWER 200 mWatts